Archeologie

Výzkumný cíl Archeologie v roce 2012 navázal na výzkum archeologických nemovitých kulturních památek, památkových území a prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu řešeného jako součást výzkumného záměru NPÚ MK07503233303 a ukončeného v roce 2011. Kontinuálně je rozvíjen do současnosti.

Cíle

2017

Hlavním cílem je odborné vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky. Výzkum je zaměřen na tři oblasti: nové historické prameny k dějinám území ČR (interdisciplinární zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a v areálech městských památkových rezervací a zón ČR); průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR, archeologické atlasy dokumentačních bodů; terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit pomocí standardních i nových dokumentačních metod – obzvláště metody LiDAR, letecké laserové skenování země, aplikace získaných výsledků do památkové praxe a vyhodnocení archeologických komponent.

2016

Hlavním cílem je odborné vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky. Tematicky je výzkum rozdělen do třech oblastí. První je zaměřena na výzkum nových historických pramenů k dějinám území ČR (interdisciplinární zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a v areálech městských památkových rezervací a zón ČR), druhá na průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR včetně nově objevených a nezkoumaných lokalit v převážně lesní a polní krajině a třetí na terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit pomocí standardních i nových dokumentačních metod – obzvláště metody LiDAR, letecké laserové skenování země, aplikace získaných výsledků do památkové praxe a vyhodnocení archeologických komponent.

2015

Výzkumný cíl Archeologie je zaměřen na vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky. Tematicky je rozdělen do tří oblastí. První oblast, nové historické prameny k dějinám území ČR, je zaměřena na interdisciplinární zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a v areálech městských památkových rezervací a zón. Druhá se zabývá průzkumem a vyhodnocením archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR, zpracováním archeologických atlasů dokumentačních bodů a archeologickým potenciálem. Třetí oblastí je terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit pomocí standardních i nových dokumentačních metod – obzvláště metody LiDAR, letecké laserové skenování země, aplikace získaných výsledků do památkové praxe a vyhodnocení archeologických komponent.

2014

Výzkumný cíl Archeologie je zaměřen na vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky. Jsou zpracovávána tři témata. První téma, nové historické prameny k dějinám území ČR, je věnováno odbornému zpracování a vědeckému vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a památkových územích (Praha, Olomouc, lokality Moravskoslezský kraj, okres Cheb). Druhé je zaměřeno na průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR. Třetí se věnuje terénní identifikaci a dokumentaci vybraných archeologických lokalit za pomoci nových dokumentačních metod.

2013

Mezi základní cíle patří odborné vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu ČR ve třech oblastech: nové historické prameny k dějinám území ČR (odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách v Moravskoslezském kraji; dále pak průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR a v neposlední řadě i terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit. Aplikace poznatků do památkové praxe a nových dokumentačních metod LIDAR (letecké laserové skenování zemského povrchu a terénních reliktů – technologie pro pořizování prostorových dat).

2012

Cílem je odborné vyhodnocování informací o archeologickém památkovém fondu ČR se zaměřením na průzkum a analýzu nových historických pramenů k dějinám území ČR, odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území a průzkum archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR. Cíl se zabývá sběrem dat a prostorovou dokumentací v krajinné archeologii v památkové péči ve vybraných lokalitách.

Výsledky

B – Odborná kniha

F. Kolář – D. Prix – M. Zezula (eds.). Krnov. Historie, archeologie. Ostrava 2015. ISBN 978-80-85034-84-4.

ZEZULA, Michal a kol. 2015: Krnov. Historie, archeologie. Ostrava. ISBN 978-80-85034-84-4.

ŽĎÁRSKÁ, Anna 2014:  Středověké sklo z Prahy. Praha. ISBN 978-80-87220-14-6.

ŽĎÁRSKÁ, Anna 2014: Středověké sklo z Prahy. Pelhřimov. ISBN 978-80-87220-14-6.

C – Kapitoly v knize

ANTONÍN, Robert – KOLÁŘ, František – KIECOŇ, Marek – ZEZULA, Michal 2013: Exkurz 1: Pečetní prsten. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 118–125. ISBN 978-80-85034-70-7.

KANIOVÁ, Petra 2013: Demolice opavského opevnění v 19. století. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 108–117. ISBN 978-80-85034-70-7.

KIECOŇ, Marek 2013: Funkce městských hradeb. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 8–15. ISBN 978-80-85034-70-7.

KIECOŇ, Marek – KOLÁŘ, František – ZEZULA, Michal – ŽÁKOVSKÝ, Petr 2013: Katalog. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 198–275. ISBN: 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František 2013: Opevnění Opavy od přelomu 14. a 15. století do konce 15. století. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 56–79. ISBN: 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František – KANIOVÁ, Petra 2013: Co dnes zbylo po opavském opevnění. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 174–181. ISBN 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František 2013: Exkurz 2: Město v ohrožení – k obléhání města Opavy ve středověku a novověku. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 126–135. ISBN 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František 2013: Obecná charakteristika opavského městského opevnění. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 38–41. ISBN 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František 2013: Opevnění Opavy v 16. století. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 80–89. ISBN 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František 2013: opevnění Opavy v 17.–18. století. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 90–107. ISBN 978-80-85034-70-7.

KOLÁŘ, František 2013: Opevnění Opavy ve 13.–14. století. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 42–55. ISBN 978-80-85034-70-7.

ZEZULA, Michal – KOZÁK, Petr 2013: Mlýnský náhon a Fortenský mlýn. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 154–163. ISBN 978-80-85034-70-7.

ZEZULA, Michal – KOZÁK, Petr 2013: Nový hřbitov. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 164–173. ISBN 978-80-85034-70-7.

ZEZULA, Michal 2013: Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 28–35. ISBN 978-80-85034-70-7.

ZEZULA, Michal 2015: Odraz konzumace piva v archeologických nálezech z Opavy. In: Opavský pivovar. Opava: Opavská kulturní organizace, 100–115. ISBN 978-80-905991-4-7.

J – Článek v odborném periodiku

ANDERLE, Jan – FOSTER, Linda – WALDMANNOVÁ, Marcela 2016: Pivovar a sladovna na hradě Velhartice, Průzkumy památek 23, 2, 35–46. ISSN 1212-1487.

CYMBALAK, Tomasz - DEJMAL, Miroslav 2015: Podstavce pod rožně – málo známá součást kuchyňských topenišť, Forum Urbes Medii Aevi 9, 1-2, 215–228. ISSN 1803-1749.

CYMBALAK, Tomasz – MATĚJKOVÁ, Kristýna 2012: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace, Staletá Praha 28, 2, 41–76. ISSN 0231-6056.

CYMBALAK, Tomasz – STAŇKOVÁ, Veronika 2014: Židovská zahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologických výzkumů, Staletá Praha 30, 2, 86–110. ISSN 0231-6056.

CYMBALAK, Tomasz – SVATOŠOVÁ, Silvie 2015:  Nestelhülsen – dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze, Staletá Praha 31, 2, 2-15. ISSN 0231-6056.

CYMBALAK, Tomasz – HLADÍKOVÁ TRACHTOVÁ Nela 2016: Soubor drobné plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze, Staletá Praha 32, 2, 28–52. ISSN 0231-6056.

ČÁNI, Ján – FRÖHLICH, Jiří – MILITKÁ, Lenka 2014: Identifikace nemovitých archeologických památek ve vybraných částech Šumavy na základě analýzy podkladů leteckého laserového skenování (s důrazem na relikty novověkých skláren), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 1, 281–306. ISSN 0231-8237.

ČÁNI, Ján – MILITKÁ, Lenka 2016: Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava, Zprávy památkové péče 76, příloha, 12–19. ISSN 1210-5538.

ČÁNI, Ján – PAŘEZ, Jan 2017: Zaniklé novověké sklárny v Pohoří na Šumavě (Novohradské Hory), Jihočeský sborník historický 85, 54–80. ISSN 0323-004X.

ČIHÁKOVÁ, Jarmila 2012: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky, Staletá Praha 28, 2, 91–120. ISSN 0231-6056.

ČIHÁKOVÁ, Jarmila – MÜLLER, Martin 2013: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně, Staletá Praha 29, 2, 120–184. ISSN 0231-6056.

ČIHÁKOVÁ, Jarmila 2012: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze, Průzkumy památek 19, 2, 176–185. ISSN 1212-1487.

DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel 2013: Archeologický výzkum na východním předhradí státního zámku Jánský Vrch, Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické 62, 2-3, 115–128. ISSN 1211-3131.

DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel 2014: Nové nálezy raně středověkých severských závaží z Olomouce, Vlastivědný věstník moravský 66, Supplementum 2, 145–151. ISSN 0323-2581.

DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel – MARTÍNEK, Jan – MONÍK, Martin 2015: Archaeological and Geophysical Investigation and 3D Visualization at the Jánský Vrch Castle in Javorník (Czech Republic), Interdisciplinaria Archaeologica 6, 1, 83–92. ISSN 1804-848X.

FALTÝNEK, Karel – ŠLÉZAR, Pavel – ŽENOŽIČKA, Jiří 2012: Lidové vápenictví v oblasti Javoříčského krasu, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci: společenské vědy 304, 44–63. ISSN 1212-1134.

FOSTER, Linda – ANDERLE, Jan – WALDMANNOVÁ, Marcela 2016: Pivovar a sladovna na hradě Velhartice, Průzkumy památek 23, 2, 35–46. ISSN 1212-1487.

HAVLICE, Jiří – MACHULA, Jan 2016: Zaniklé středověké lokality v Poněšické oboře, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 1, 265–276. ISSN 0231-8237.

HAVRDA, Jan – KOVÁŘ, Miroslav – ŽĎÁRSKÁ, Anna 2015: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších archeologických a stavebně historických objevů, Staletá Praha 31, 2, 42-61. ISSN 0231-6056.

HAVRDA, Jan – MUSÍLEK, Martin – SEMERÁD, Matouš 2014: K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici, Staletá Praha 30, 2, 65–85. ISSN 0231-6056.

HAVRDA, Jan – TRYML, Michal – MATĚJKOVÁ, Kristýna 2012: Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně, Staletá Praha 28, 2, 165–174. ISSN 0231-6056.

HLAS, Jindřich 2013: Lengyelský hrob v Holasovicích, Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické 62, 2-3, 129–134. ISSN 1211-3131.

HLAS, Jindřich 2016: Nově prozkoumané hroby z období zvoncovitých pohárů ve Vávrovicích a Kravařích, okr. Opava, Pravěk NŘ 24, 1, 43–60. ISSN 1211-8338.

KAREL, Jiří – KIECOŇ Marek 2015: Archeologický výzkum náměstí Míru a Radniční ulice v Rýmařově. Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické 64, 3, 201–216. ISSN 1211-3131.

KNECHTOVÁ, Alena – VAŠEK, Leoš – HLOŽEK, Martin 2016: Milířiště a další možné archeologické relikty ve svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálních územích Ráječko a Petrovice, Zprávy památkové péče 76, příloha, 106–112. ISSN 1210-5538.

KOVÁŘ, Miroslav – DRAGOUN, Zdeněk 2012: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 28, 2, 13–31. ISSN 0231-6056.

KOVÁŘ, Miroslav – MUSÍLEK, Martin – PROKOPOVÁ, Anna: 2012: Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435), Staletá Praha 28, 2, 77–90. ISSN 0231-6056.

KOVÁŘ, Miroslav 2013: Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně, Staletá Praha 29, 1, 16–34. ISSN 0231-6056.

KOVÁŘ, Miroslav 2013: Předběžná zpráva o nových nálezech v klášteře augustiniánů eremitů u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně (příspěvek k poznání jeho stavebního vývoje ve středověku), Forum Urbes Medii Aevii 7, 1-2, 118–135. ISSN 1803-1749.

KOVÁŘ, Miroslav – HAVRDA, Jan – ŽĎÁRSKÁ, Anna 2015: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů, Staletá Praha 31, 2, 42–61. ISSN 0231-6056.

KYPTA, Jan – LAVAL, Filip – MAROUNEK, Jiří – NEUSTUPNÝ, Zdeněk 2016: Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467), Průzkumy památek 23, 1, 103–124. ISSN 1212-1487.

KYPTA, Jan – LAVAL, Filip – MAROUNEK, Jiří – NEUSTUPNÝ, Zdeněk 2016: Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví. Digitální model terénu v praxi památkové péče, Památky středních Čech 30, 1, 61–67. ISSN 0862-1586.

KYPTA, Jan – NACHTMANNOVÁ, Alena – NEUSTUPNÝ, Zdeněk 2016: Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Janovice na Černokostelecku, Památky středních Čech 2, 52–58. ISSN 0862-1586.

KYPTA, Jan – PODLISKA, Jaroslav 2014: Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Povrchový průzkum a srovnání s analogickými lokalitami, Archeologické rozhledy 66, 4, 609–632. ISSN 0323-1267.

MALINA, Ondřej 2014: Poznámky k hornické krajině jáchymovského revíru, Archeologie západních Čech 6, 9, 147–163. ISSN 1804-2953.

MÜLLER, Martin 2012: Zkoumání staveb metodou „zpětného projektu“, Staletá Praha 28, 2, 32–40. ISSN 0231-6056.

PODLISKA, Jaroslav – SEMERÁD, Matouš 2012: Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze, Staletá Praha 28, 2, 121–136. ISSN 0231-6056.

PODLISKA, Jaroslav – SEMERÁD, Matouš 2015: Nový Hrad u Kunratic. Výzkum a obnova zanikající hradní stavby, Archaeologia historica 40, 2, 369-393. ISSN 0231-5823.

PODLISKA, Jaroslav – TRYML, Michal 2012: Ochrana archeologických památek v Pražské památkové reservaci, Zprávy památkové péče 72, 2, 100–105. ISSN 1210-5538.

PODLISKA, Jaroslav 2013: Příspěvek archeologie k poznání podoby kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze, Staletá Praha 29, 2, 2–20. ISSN 0231-6056.

PODLISKA, Jaroslav – KYPTA, Jan 2014: Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Povrchový průzkum a srovnání s analogickými lokalitami, Archeologické rozhledy 66, 4, 609–632.

POPELÁŘOVÁ, Pavla 2015: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče, Zprávy památkové péče 75, 6, 539–545.

POPELÁŘOVÁ, Pavla 2016: Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí, Zprávy památkové péče 76, příloha, 96–105. ISSN 1210-5538.

PREKOP, Filip – ŠVEJCAR, Ondřej 2012: Záchranný a preventivní výzkum hradiště Kolová, k.ú. Libavské Údolí, Forum Urbes Medii Aevii 7, 1-2, 226–241. ISSN 1803-1749.

PREKOP, Filip 2014: Hrad u Plesné zvaný Neuhaus. Pokus o první archeologické zhodnocení archeologické památky, Archeologie západních Čech 4, 8, 125–133. ISSN 1804-2953.

PREKOP, Filip: 2015: Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá, Zprávy památkové péče 75, 6, 521-531. ISSN 1210-5538.

PROSTŘEDNÍK, Jan – TOMÁŠEK, Martin – ŠONSKÁ, Zuzana – JAKUBEC, Pavel 2013: Archeologie s čistými botami. Laserové skenování krajiny na příkladu Všeně, Z Českého ráje a Podkrkonoší 26, 1, 197–217. ISSN 1211-975X.

SEMERÁD, Matouš – STAŇKOVÁ, Veronika – VÍŠKOVÁ, Martina 2012: Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce zahrady břevnovského kláštera, Staletá Praha 28, 1, 119–134. ISSN 0231-6056.

SEMERÁD, Matouš – HAVRDA, Jan 2016: Řetězový most císaře Františka I., jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy, Staletá Praha 32, 2, 53–72. ISSN 0231-6056.

SOKOL, Petr – KASL, Filip 2016: Mohylové hroby a předpolí raně středověkého hradiště Bezemín (okr. Tachov). Výsledky povrchového průzkumu s využitím leteckého laserového skenování, Archeologie západních Čech 11, 1, 141–150. ISSN 1804-2953.

SOKOL, Petr – PREKOP, Filip 2013: Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny, Zprávy památkové péče 73, 5, 448–455. ISSN 1210-5538.

SOKOL, Petr 2012: Archeologické památky v extravilánech: specifika ochrany a prezentace, Zprávy památkové péče 72, 5, 366–373. ISSN 1210-5538.

SOKOL, Petr 2012: Rozhledny na hradních zříceninách – využití nebo zneužití torzální architektury? Příklady z Plzeňského kraje, Zprávy památkové péče 72, 5, 374–380. ISSN 1210-5538.

SOKOL, Petr 2015: Zřícenina hradu Přimda: laserová dokumentace a trojrozměrný model donjonu, Cstellologica bohemica 15, 1, 60–73. ISSN 1211-6831.

STAŇKOVÁ, Veronika 2013: Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně, Staletá Praha 29, 2, 50–63. ISSN 0231-6056.

ŠLÉZAR, Pavel 2012: Uničovský pranýř, Vlastivědný věstník moravský 64, 4, 342–349. ISSN 0323-2581.

WALDMANNOVÁ, Marcela – HŮRKOVÁ, Jindra – PETŘÍK, Jan – VŠIANSKÝ, Dalibor – LOSOS, Zdeněk 2015: Červená středověká keramika z Velhartic a Klatov: výsledky petroarcheologické analýzy, Archeologie západních Čech 6, 9, 127–146. ISSN 1804-2953.

WALDMANNOVÁ, Marcela 2014: Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov, Archaeologia historica 39, 1, 379–393. ISSN 0231-5823.

ZEZULA, Michal 2013: Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky, Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické  62, 2-3, 301–318. ISSN 1211-3131.

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

DEHNEROVÁ, Hana – DOUPAL, Jiří – GRÉGR, Jan 2014: Archeologický atlas SZ Velké Losiny.

DEHNEROVÁ, Hana – GRÉGR, Jan 2016: Archeologický atlas MPZ Šternberk a SH Šternberk.

DEHNEROVÁ, Hana – GRÉGR, Jan 2016: Archeologický atlas SH Šternberk.

DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel 2013: Archeologický atlas SZ Jánský Vrch, Javorník.

FOSTER, Linda – SEDLÁKOVÁ, Žaneta 2013: Archeologický atlas SH Švihov (archeologické výzkumy v areálu hradu 1948–2012).

KYPTA, Jan – LAVAL, Filip – MAROUNEK, Jiří – NEUSTUPNÝ, Zdeněk 2016: Hradiště Dojetřice a další hradiště v Posázaví.

KYPTA, Jan – LAVAL, Filip – MAROUNEK, Jiří – NEUSTUPNÝ, Zdeněk 2016: Relikty obléhací prací v okolí hradu Zbořeného Kostelce a další dochované středověké tábory obléhatelů na území České republiky

PREKOP, Filip 2016: Archeologická mapa montánní krajiny severní části CHKO Slavkovský les.

SOKOL, Petr – SEDLÁKOVÁ, Žaneta 2014: Archeologický atlas NKP zřícenina hradu Přimda.

ŠLÉZAR, Pavel – FALTÝNEK, Karel – GRÉGR, Jan 2014: Archeologický atlas SH Bouzov.

ŠLÉZAR, Pavel – FALTÝNEK, Karel – GRÉGR, Jan 2017: Archeologický atlas MPZ Litovel.

ŠLÉZAR, Pavel – GRÉGR, Jan – FALTÝNEK, Karel 2013: Archeologický atlas MPZ Litovel.

ŠLÉZAR, Pavel – GRÉGR, Jan – FALTÝNEK, Karel 2014: Archeologický atlas MPZ Litovel.

TIŠEROVÁ, Renata 2016: Archeologický potenciál lokalit Libereckého kraje s využitím dálkového průzkumu země.

VITULA, Petr – STRÁNSKÁ, Radmila 2013: Archeologický potenciál terénů v areálu lednického zámku.

WALDMANNOVÁ, Marcela – SEDLÁKOVÁ, Žaneta – FOSTER, Linda 2017: Archeologický atlas klášter Plasy.

WALDMANNOVÁ, Marcela – SEDLÁKOVÁ, Žaneta 2014: Archeologický atlas SH Velhartice.

WALDMANNOVÁ, Marcela – SEDLÁKOVÁ, Žaneta 2017: Archeologický atlas SH Velhartice.

ZATLOUKAL, Richard – DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel – GRÉGR, Jan 2013: MPR Olomouc. Archeologický atlas.

ZATLOUKAL, Richard – DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel – GRÉGR, Jan 2014: MPR Olomouc. Archeologický atlas.

ZATLOUKAL, Richard – DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel – GRÉGR, Jan 2013: Archeologický atlas MPR Olomouc.

ZATLOUKAL, Richard – DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel – GRÉGR, Jan 2014: Archeologický atlas MPR Olomouc.

A – Elektronický dokument

DEHNEROVÁ, Hana – ŠLÉZAR, Pavel 2013: Archeologický atlas památkových území a objektů ČR.

E – Výstava

Krnov – archeologie, historie; Krnov, objekt krnovské synagogy od 23. 6. do 30. 9. 2016.

Rejstřík výsledků RIV


Akce

Výstava Krnov – historie, archeologie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Krnovská synagoga, Soukenická 83/28

24. 6. 2016 – 29. 9. 2016