hrad Zvíkov v odborné literatuře

Heber, Franz Alexander: České hrady, zámky a tvrze III. - Jižní Čechy, Argo Praha 2008
Třetí díl proslulého a sběratelsky ceněného sedmisvazkového díla o českých hradech Böhmens Burgen, Vesten und Bergslösser z poloviny 19. století. Cyklus je uspořádán na rozdíl od původního německého vydání do pěti svazků po jednotlivých krajích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu reprodukce nádherných rytin, pro které je toto dílo obzvlášť ceněno. Vedle krátkých charakteristik objektů menšího významu, ať už hrádků plnících strážní funkci (Kunžvart) či tvrzí nižší šlechty, jsou zde obsáhle popsány památky prvořadé důležitosti - Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Landštejn a Zvíkov.

Tyl, František: Paměti zvíkovské, Praha 1888
Kniha z roku 1888, která se velmi ojediněle a vzácně objevuje v antikvariátech. Je  to nejobsáhlejší shrnutí dějin Zvíkova. Mnohé údaje se objevují poprvé a bez udání pramenného zdroje. Ne všechna fakta lze brát jako hodnověrná.

Soukup, Josef: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém, Praha 1910

Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze České XI, Argo Praha 1997
Práce, která nepotřebuje komentář, navíc plná metafor, s mnohými až lyrizujícími pasážemi, místy mile patetická a prožitá. Vynikající ilustrativní doprovod, v případě Zvíkova je jeho dokumentární hodnota nenahraditelná.

Menclová, Dobroslava: České hrady, Odeon Praha 1972
Některé údaje a závěry týkající se Zvíkova jsou hodnoceny jako nepřesné, ale systematickou podobou jde o nenahraditelnou práci.

Kuthan, Jiří: Gotická architektura v jižních Čechách, Academia Praha 1975
Díky časovému vymezení se autor nejvýrazněji věnuje vývoji Zvíkova za Přemyslovců.

Durdík, Tomáš: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Písek 1995
V této studii je nejpatrnějším rysem negativní hodnocení podoby rekonstrukčních prací z konce 19. století a v průběhu 20. století.

Pavlátová Marie, Ehrlich Marek a kolektiv: Zahrady a parky jižních Čech, 2004